Ledentoegang

BVVIE

Privacy Notice

De Beroepsvereniging van Verzekeringsinspecteurs en Experts (BVVIE) neemt de bescherming van Uw persoonlijke gegevens ter harte. Daarom verbindt de BVVIE zich ertoe deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het doel van deze "Privacy Notice" is U volledige informatie over het onderwerp te verstrekken, onder andere door uit te leggen hoe de BVVIE persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

Deze Privacy Notice steunt op deze nieuwe regelgeving.

Meer informatie vindt U tevens op de website van de Autoriteit voor Gegevensbescherming : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 1. Algemeen

  1. Doelgroep

   Deze Privacy Notice heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van personen die het voorwerp uitmaken van de opdrachten en activiteiten van de BVVIE, werknemers die werken in ondernemingen die lid zijn van BVVIE de personen waarmee de BVVIE in contact komt in het kader van hun diensten, opdrachten en activiteiten, de personen die interesse getoond hebben in onze diensten evenals de leveranciers.

  2. Definities

   Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bijvoorbeeld over de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een e-mailadres, een nummerplaat...

   De verwerking van persoonsgegevens dekt onder andere alle (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, wijzigen, raadplegen, bewaren, aanpassen of wijzigen, ophalen, gebruiken, verspreiden, wissen of vernietigen... van persoonsgegevens.

   De BVVIE, met zetel te 1000 Brussel, De Meeussquare 29 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het uitvoert voor zijn rekening.

   De BVVIE heeft een contactpersoon aangesteld en die kan geraadpleegd worden op de volgende adressen :

   Postadres : APIEA
   Secretariaat (confidential)
   De Meeussquare, 29
   1000 Brussel
   Elektronisch adres : privacy@apiea-bvvie.be
  3. Verwerkte gegevens

   De verwerkte gegevens zijn persoonsgegevens die het mogelijk maken om U te identificeren hetzij rechtstreeks (bv. naam, voornaam), hetzij onrechtstreeks (bv. telefoonnummer, nummerplaat van uw voertuig).

   Als onderdeel van haar opdracht verzamelt de BVVIE verschillende persoonsgegevens naargelang van de context, de aard, het doel van de dienst of het project in kwestie (zie punt 2).

 2. Bedoeling van de verwerking

  De BVVIE verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De BVVIE zorgt ervoor dat alleen gegevens worden verwerkt die relevant zijn om het doel van iedere verwerking te realiseren.

  Zo verwerkt de BVVIE persoonsgegevens :

  • om redenen die een gerechtvaardigd belang hebben, om de optimale werking en dienstverlening te waarborgen,
  • omdat het Uw toestemming gekregen heeft, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst,
  • om tegemoet te komen aan de wettelijke of administratieve verplichtingen die het moet naleven.
 3. Aard van de binnen BVVIE verwerkte persoonsgegevens

  De BVVIE verwerkt :

  • gegevens: bv. naam, voornaam, titel, moedertaal, e-mailadres, telefoonnummer, professionele functie...

   Bijvoorbeeld :

   • als U een inspecteur of expert in loondienst van een verzekeringsonderneming bent of zelfstandige die op basis van opdracht van een verzekeringsonderneming werkt.
   • als U een persoon bent met wie de BVVIE en haar medewerkers in contact komen in het kader van hun opdracht en activiteiten (bv. personeel van organisaties van openbaar nut, experten, personeel van een openbaar bestuur, medewerker binnen een beroepsvereniging, enz.).
   • in het kader van een verzoek om inlichtingen of adviezen over de uitoefening van het beroep.
  • informatie over Uw deelname aan evenementen georganiseerd door de BVVIE (studiedag, bijscholing,..).
  • informatie (naam, voornaam, e-mailadres) die u ons verstrekt wanneer u zich registreert en actief deelneemt aan ons Forum
  • aanvullende informatie over U verkregen via openbare bronnen (bv. websites, Belgische Staatsblad, ...) met als doel Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden.
 4. Uitgevoerde verwerkingen

  Dagelijks voert de BVVIE de volgende verwerkingen uit :

  • als U een lid bent die het voorwerp uitmaken van de opdrachten en activiteiten van de BVVIE :
   uw gegevens worden verwerkt in de context van de specifieke diensten verleend door de BVVIE aan haar leden, zoals de newsletters, de jaarlijkse oproep van lidgeld, enz.

  • als U een werknemer bent die in een onderneming werkt waarvan haar inspecteurs en experts toetreden :
   uw gegevens worden verwerkt aangezien U een contactpersoon bent voor de BVVIE. Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de deelname van Uw organisatie of onderneming aan de werkzaamheden van de BVVIE en van de organisatie van de dienstverlening aan de leden zoals communicatie, het sturen van uitnodigingen voor vergaderingen van de raad van bestuur, uitvoerend comité en algemene vergadering.

   uw contactgegevens worden ook gebruikt om U te informeren over de activiteiten van de BVVIE, over actuele economische, juridische en algemene verzekeringsonderwerpen die relevant zijn voor bedrijven of over evenementen die worden georganiseerd in het kader van de werkzaamheden van de BVVIE.

  • als U een persoon bent met wie de BVVIE en haar medewerkers in contact komen in het kader van hun opdrachten en activiteiten :
   uw gegevens worden verwerkt in het kader van de opdrachten van de BVVIE.

  • als U inschrijft op een nieuwsbrief of voor één van onze evenementen of als u deelneemt aan ons Forum :
   uw gegevens worden verwerkt voor de follow-up van Uw inschrijving in het kader van de verzending van informatie (of documentatie) en van tevredenheidsonderzoeken of voor statistische doeleinden.

  • als U inschrijft voor één van onze evenementen :
   uw gegevens worden verwerkt met het oog op :
   • het versturen aan elke deelnemer van een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
   • U op de hoogte brengen van andere activiteiten of evenementen van de BVVIE, de politieke, economische en juridische actualiteit die relevant is voor bedrijven en hun inspecteurs/experts.

  • als U werknemer bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met de BVVIE.
   uw gegevens worden verwerkt voor:
   • de follow-up van de prestatie, de bestelling.... en van ieder commentaar of elke klacht in deze context.
   • het algemene klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking, het geschillenbeheer en de gerechtelijke procedures, het innen of de overdracht van vorderingen en de bescherming van de rechten in het algemeen.

  • als U onze website bezoekt :
   uw gegevens worden gebruikt om Uw surfervaring te verbeteren en voor het aanmaken van anonieme statistieken betreffende de kwaliteit van de website.

 5. Overdracht van gegevens

  Om Uw gegevens te beschermen worden de personen die er toegang toe krijgen met precisie aangeduid rekening houdend met hun taken of activiteiten binnen de BVVIE.

  Uw gegevens zullen nooit worden meegedeeld aan derden zonder Uw akkoord.

  In bepaalde gevallen kan de BVVIE UW persoonsgegevens overdragen aan derden, bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn vastgesteld in het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van benoemingen van bestuurders).

 6. Termijn tijdens welke gegevens worden bewaard

  De BVVIE verwerkt Uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het doel verwezenlijkt is, worden de gegevens geschrapt.

  Dit impliceert dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige professionele relatie, opdracht , activiteiten of diensten database-services) of mandaat bij de BVVIE, verlengd met enig andere bewaartermijn die opgelegd zou zijn door de toepasselijke wetgeving of regelgeving.

 7. Bescherming van gegevens

  De toegang tot Uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor de personen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn bij de uitvoering van hun taken binnen het BVVIE secretariaat. Deze personen hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren.

  De BVVIE heeft technische middelen uitgewerkt om de veiligheid van Uw persoonsgegevens te waarborgen.

 8. Rechten

  U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u aanbelangen en U kunt die altijd raadplegen. Zo kan u vragen :

  • of wij Uw persoonsgegevens al dan niet verwerken,
  • met welk doel wij die verwerken,
  • welke categorieën van gegevens verwerkt worden,
  • voor welke categorieën van bestemmelingen ze meegedeeld worden,
  • hoe lang ze bewaard worden,
  • naar informatie betreffende de rechten die U kunt uitoefenen (rechtzetting, verwijdering....) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming,
  • naar de oorsprong van de verwerkte gegevens.

  Mocht U - ondanks al onze inspanningen - vaststellen dat Uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan U vragen om deze recht te zetten, te verbeteren of te updaten.

  In sommige gevallen biedt de wetgeving U de mogelijkheid om Uw ersoonsgegevens te schrappen of te vragen om een beperkte verwerking ervan.

  Ten slotte, hebt U in sommige gevallen het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die U ons bezorgd heeft U meegedeeld worden of door Datassur rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke meegedeeld worden op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is (overdraagbaarheid).

  kan Uw rechten uitoefenen hetzij door contact op te nemen via het adres privacy@apiea-bvvie.be of door contact op te nemen met het BVVIE secretariaat. Er zal U gevraagd worden om Uw identiteit te bewijzen.

  De BVVIE zal de vragen behandelen binnen de in de verordening voorziene termijnen.